Ka 5

 

Kaczyński: moim obowiązkiem jest bronić demokracji

28.11.2014

Ja­ro­sław Ka­czyń­ski na kon­fe­ren­cji w Sie­dl­cach za­pew­niał ze­bra­nych, że PiS skła­da w są­dach do­wo­dy na fał­szer­stwa wy­bor­cze. – Bę­dzie­my dalej je skła­dać, bę­dzie­my wnio­sko­wać o eks­per­ty­zy gra­fo­lo­gicz­ne, może so­cjo­lo­gicz­ne i sta­ty­stycz­ne. Sądzę, że spra­wa zo­sta­nie udo­wod­nio­na – pod­kre­ślił Ka­czyń­ski. – Moim obo­wiąz­kiem, jako po­li­ty­ka i Po­la­ka jest bro­nić de­mo­kra­cji. Przy­się­ga­łem w Sej­mie i tej przy­się­gi do­cho­wam – dodał.

Jarosław Kaczyński

Foto: PAP Jarosław Kaczyński

- Są skła­da­ne wnio­ski z przy­kła­da­mi. Bę­dzie­my dalej je skła­dać, bę­dzie­my wnio­sko­wać o eks­per­ty­zy gra­fo­lo­gicz­ne, może so­cjo­lo­gicz­ne i sta­ty­stycz­ne. Sądzę, że spra­wa zo­sta­nie udo­wod­nio­na. Co zro­bią sądy, które są pod ostrym na­ci­skiem pre­zy­den­ta, tego nie wiem. Z na­szej stro­ny zro­bi­my wszyst­ko – oznaj­mił szef PiS.

- Można nie do­strze­gać rze­czy­wi­sto­ści. Jeśli spoj­rzeć na osta­nie 25 lat, bar­dzo wiele razy mó­wio­no, że nie mam racji i że mówię bzdu­ry, a po la­tach racja była mi przy­zna­wa­na – przy­po­mniał pre­zes naj­więk­szej opo­zy­cyj­nej par­tii.

Za­zna­czył, że mimo oświad­czeń o fał­szer­stwach wy­bor­czych, jego par­tia za­chę­ca do udzia­łu w wy­bo­rach. – Nasza kam­pa­nia prze­ciw­ko nad­uży­ciom utrud­ni­ła II turę. Moż­li­we, że tym razem uczci­wość bę­dzie wyż­sza niż w pierw­szej turze – oce­nił.

- Wy­bo­ry są wa­dli­wie or­ga­ni­zo­wa­ne, przez sa­mych za­in­te­re­so­wa­nych. To nie po­win­no być tak, żeby sa­mo­rzą­dow­cy or­ga­ni­zo­wa­li wła­sne wy­bo­ry. Dla­cze­go w Sej­mie gło­so­wa­no prze­ciw­ko ka­me­rom w każ­dym lo­ka­lu wy­bor­czym? Prze­ciw­ko prze­źro­czy­stym urnom? Ci, któ­rzy tak gło­so­wa­li, nie ro­bi­li tego ot tak, ja­kieś po­wo­dy mieli – pod­kre­ślił Ka­czyń­ski.

W nie­dzie­lę, pod­czas II tury wy­bo­rów sa­mo­rzą­do­wych, bę­dzie­my wy­bie­rać wój­tów, bur­mi­strzów i pre­zy­den­tów miast w 890 gmi­nach. Lo­ka­le wy­bor­cze będą otwar­te od godz. 7 rano. Po za­koń­cze­niu gło­so­wa­nia, o godz. 21, te­le­wi­zje po­da­dzą son­da­żo­wy wynik z sze­ściu miast.

Jak po­in­for­mo­wa­no w wy­bor­czym biu­rze pra­so­wym w PKW, sys­tem in­for­ma­tycz­ny jest spraw­ny, dzię­ki czemu li­cze­nie gło­sów po­win­no prze­bie­gać bez za­kłó­ceń; PKW liczy więc, że zbior­cze wy­ni­ki II tury wy­bo­rów będą po­da­ne w po­nie­dzia­łek.

Członek komisji wyborczej składa doniesienie na J. Kaczyńskiego

1:36 min
Członek komisji wyborczej składa doniesienie na J. Kaczyńskiego - Kary grzywny i oficjalnych przeprosin od Jarosława Kaczyńskiego domaga się jeden z członków Komisji Wyborczej z Działoszyna w województwie łódzkim. Krzysztof Bularz złożył do prokuratury zawiadomienie dotyczące znieważenia go, jako członka komisji wyborczej. Chodzi o stwierdzenie wygłoszone przez Kaczyńskiego z mównicy sejmowej, jakoby wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych zostały sfałszowane. (RC) - x-news

onet.pl

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.